• City of Tacoma QA
  • City of Tacoma Data
 

2019-2020 Proposed Budget Facts & Surveys

The 2019-2020 Biennial Budget for the City of Tacoma was proposed by the City Manager to the City Council on October 2, 2018. It continues to provide funding for essential City services, like police, fire fighting and prevention, and libraries. It also provides new funding to address community priorities like affordable housing and public safety. Learn more about what is included in the Proposed Budget.

 

English Preview

 

Share Your Budget Priorities by Taking These Brief Surveys

What is important to you? To tell the City what your budget priorities are, please take one of our surveys.

 

Survey Topic Include:

 

Police Officer Hiring 


Interpretation and Translation 

 

Affordable Housing 

 

Walkability 

 

Economic Development 

 

The surveys are also available below in Spanish, Korean, Khmer, Tagalog, and Vietnamese.

¿Qué es importante para usted?

El Presupuesto Bienal 2019-2020 para la ciudad de Tacoma fue puesto a consideración del Concejo Municipal por parte del Administrador Municipal el 2 de octubre de 2018.El mismo continúa proporcionando financiamiento para los servicios esenciales de la ciudad, como policía, prevención y control de incendios y bibliotecas. Además, ofrece nuevo financiamiento para abordar las prioridades de la comunidad, como viviendas asequibles y seguridad pública.

 

Para conocer más sobre lo que incluye el presupuesto propuesto, puede leerlo aquí.

 

Spanish Preview

 

¿Qué es importante para usted? Para informarle a la ciudad cuáles son sus prioridades, complete una de nuestras encuestas.

 

Seguridad pública 

 

Compromiso Cívico 

  

Viviendas a precio asequible 

 

Seguridad para peatones y ciclistas 

 

Desarrollo económico

 

Para obtener más información en su idioma o para solicitar un intérprete sin cargo para cualquier reunión de la Ciudad de Tacoma, llame al centro de ayuda a clientes TacomaFirst 311 al 253-591-5116. 

 

귀하에게 중요한 사안은 무엇입니까?

본 2019-2020 타코마 시 격년제 예산은 2018년 10월 2일 시정 담당관이 시의회에 상정한 것입니다.

본 예산에서는 경찰, 소방 및 화재 예방과 도서관 서비스와 같은 필수 시 서비스를 위한 기금이 계속해서 제공됩니다.

본 예산은 또한 저렴 주택 및 공공 안전과 같은 커뮤니티 우선순위를 해결하기 위해 새로운 기금을 제공합니다.

 

제안 예산에 어떤 우선 순위가 포함되는지 자세히 알아 보려면 여기에서 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

 

Korean Preview

 

귀하에게 중요한 사안은 무엇입니까?귀하의 예산 우선순위는 무엇인지 우리 시에 알려주고자 하신다면, 본 설문조사에 참여해주십시오.

 

공공 안전. 

 

시 정부 접근성. 

 

 저렴 주택. 

  

보도 및 자전거 안전. 

 

경제 개발. 

  

모국어로 더 자세한 정보를 원하시거나 타코마 시의회 회의에 대한 무료 통역사 서비스를 요청하시려면, 253-591-5116으로 타코마퍼스트 311 고객 지원 센터(TacomaFirst 311 Customer Support Center)에 연락해주십시오.

 

 

 

 

 

តើ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​អ្នក​?

គម្រោង​ថវិកា​ពីរ​ឆ្នាំ 2019-2020 សម្រាប់​ទីក្រុង Tacoma ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​សាលា​ក្រុង​ទៅ​កាន់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សាលា​ក្រុង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 2 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2018។

វា​នៅ​តែ​បន្ត​ផ្តល់​មូល​និធិ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​សំខាន់ៗ​របស់​ទីក្រុង​ដូចជា​ប៉ូលីស ការ​ពន្លត់ និង​ការ​បង្ការ​អគ្គិភ័យ​និង​បណ្ណាល័យ​។

វា​ក៏​ផ្តល់​នូវ​មូល​និធិ​ថ្មី​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អាទិភាព​របស់​សហគមន៍​ដូចជា​លំនៅដ្ឋាន​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ និង​សុវត្ថិភាព​សាធារណៈ​ផង​ដែរ។

 

ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​អ្វី​ដែល​រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង​គម្រោង​ថវិកា​ដែល​បាន​ស្នើ ​អ្នក​អាច​អាន​អំពី​គម្រោង​នេះ​នៅ​ទីនេះ

Khmer Preview

 

តើ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​អ្នក​? ដើម្បី​ប្រាប់​សាលា​ក្រុង​ថា​អាទិភាព​ថវិកា​របស់​អ្នក​មាន​អ្វី​ខ្លះ សូម​បំពេញ​ការ​ស្ទង់​មតិ​មួយ​របស់​យើង​។

  

សុវត្ថិភាព​សាធារណៈ 

 

ការ​ទទួល​បាន​រដ្ឋា​ភិបាល​សាលា​ក្រុង 

 

លំនៅ​ដ្ឋាន​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ 

 

សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ដើរ និង​ជិះ​កង់ 

  

ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច 

 

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ជា​ភាសា​របស់​អ្នក ឬ​ដើម្បី​ស្នើសុំ​អ្នក​បក​ប្រែ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​កិច្ច​ប្រជុំ​ទីក្រុង​Tacoma សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​ផ្នែក​ជំនួយ​អតិថិជន TacomaFirst 311 តាម​លេខ 253-591-5116។

 

Ano ang mahalaga sa iyo?

Ang Dalawang-Taong Badyet ng 2019-2020 para sa Lungsod ng Tacoma ay iminungkahi ng Tagapamahala ng Lungsod sa Konseho ng Lungsod noong Ika-2 ng Oktubre, 2018.Ito ay patuloy na nagkakaloob ng pagpopondo para sa mahahalagang serbisyo ng Lungsod, tulad ng Pulisya, paglaban at pagpigil sa sunog, at mga Aklatan. Ito ay nagkakaloob din ng bagong pagpopondo upang tugunan ang mga prayoridad ng komunidad na tulad ng abot-kayang pabahay at kaligtasan ng publiko.

 

Upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa kung ano ang kasama sa Iminumungkahing Badyet, mababasa ninyo ang tungkol dito.

 

Tagalog Preview

 

Ano ang mahalaga sa iyo? Upang sabihin sa Lungsod kung ano ang iyong mga prayoridad sa badyet, mangyaring kunin ang isa sa aming mga survey.

 

Kaligtasan ng Publiko

  

Kaligtasang Maglakad at Magbisikleta


Abot-kayang Pabahay 

 

Akses sa Pamahalaan ng Lungsod 

 

Pagpapaunlad na Pangkabuhayan 

 

Para sa libreng interpretasyon ng anumang pulong ng Lungsod ng Tacoma, mangyaring kontakin ang TacomaFirst 311 Customer Support Center sa pamamagitan ng pagdayal sa 311 sa loob ng mga hangganan ng lungsod ng Tacoma o 253-591-5000 mula sa kahit saan, hindi bababa sa 72 oras bago ang pulong.

Điều gì quan trọng với quý vị?

Ngân Sách Hai Năm 2019-2020 cho Thành Phố Tacoma được Quản Đốc Thành Phố đề xuất trình lên Hội Đồng Thành Phố vào ngày 2 tháng Mười năm 2018.Ngân sách tiếp tục cung cấp tiền quỹ cho các dịch vụ thiết yếu của Thành Phố, chẳng hạn như Cảnh Sát, phòng chống cứu hỏa, và Thư Viện.Ngân sách cũng cung cấp tiền quỹ mới để thực hiện các ưu tiên cộng đồng như nhà ở vừa tiền và an toàn công cộng.

 

Để tìm hiểu thêm nội dung Ngân Sách được Đề Xuất, quý vị có thể đọc tại đây.

 

One-Pager Vietnamese

 

Điều gì quan trọng với quý vị?Để cho Thành Phố biết những lựa chọn ưu tiên ngân sách của quý vị, vui lòng thực hiện một trong những khảo sát của chúng tôi.

  

An Toàn Công Cộng.

 

Nhà Ở Vừa Tiền 

 

An Toàn khi Đi Bộ và Đi Xe Đạp 

 

Tiếp Cận với Chính Quyền Thành Phố 

 

Phát Triển Kinh Tế 

 

Để được thông dịch miễn phí tại bất kỳ cuộc họp Thành Phố Tacoma nào, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng TacomaFirst 311 bằng cách quay số 311 trong giới hạn địa bàn thành phố Tacoma hoặc số 253-591-5000 từ bất cứ nơi nào, ít nhất 72 giờ trước khi diễn ra cuộc họp.